.

بذر یونجه یزدی پاکان بذر اصفهان

خصوصیات رقم یونجه یزدی
تماس برای قیمت

 در مجموع ارتفاع آن در زمان گلدهی 55 تا 60 سانتی متر است. تعداد چین آن 6 تا 7 چین بوده و در هر چین بین 2800 تا 3000 کیلو علوفه دارد ولی نکته مهم اینکه میزان برگ و ساقه آن تقریباً برابر می باشد یعنی میزان ساقه و برگ در آن دارای نسبت مساوی است.

خصوصیات رقم یونجه یزدی

اقلیم مناسب یونجه یزدی

ارتفاع یونجه یزدی: 55 تا 60 سانتی متر 

تعداد چین یونجه یزدی6 تا 7 چین

اندازه برگ های یونجه یزدی:

تراکم ساقه و برگ یونجه یزدی: 

درصد خلوص بذر یونجه یزدی: 99% (سس گیری شده)

قوه نامیه بذر یونجه یزدی: 95% 

بذر یونجه همدانی 

بذر یونجه رنجر 

بذر یونجه بغدادی 

بذر یونجه نیکشهری 

بذر یونجه مائوپا 

بذر یونجه بمی 

بذر یونجه یزدی 

 بذر قره یونجه 

بذر یونجه اصفهانی 

بذر یونجه یکساله-اسکوتلا

 

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند