.

بذر یونجه مائوپا پاکان بذر اصفهان

خصوصیات رقم یونجه مائوپا
تماس برای قیمت

 

خصوصیات رقم یونجه ماوپا

اقلیم مناسب یونجه ماوپا

ارتفاع یونجه ماوپا: 

تعداد چین یونجه ماوپا: 

اندازه برگ های یونجه ماوپا: 

تراکم ساقه و برگ یونجه ماوپا:

درصد خلوص بذر یونجه ماوپا: 99 درصد (سس گیری شده)

قوه نامیه بذر یونجه ماوپا: 95 درصد 

بذر یونجه همدانی 

بذر یونجه رنجر 

بذر یونجه بغدادی 

بذر یونجه نیکشهری 

بذر یونجه مائوپا 

بذر یونجه بمی 

بذر یونجه یزدی 

 بذر قره یونجه 

بذر یونجه اصفهانی 

بذر یونجه یکساله-اسکوتلا

 

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند