.

بذر یونجه همدانی پاکان بذر اصفهان

خصوصیات یونجه همدانی
تماس برای قیمت

مخصوص مناطق سرد ومعتدل، دارای ارتفاعی متوسط تا بلند، بطور متوسط در زمان گلدهی(10%)، 70 تا 80 سانتی متر البته با توجه به تغذیه کمتر هم می شود. ساقه ها نسبتاً ضخیم و نسبت ساقه به برگ بیشتر و دوریز آن با توجه به برگ کمتر بسیارکمتر است. تقریباً درهر چین 3000 کیلو درهکتار عملکرد دارد که درمناطق بسیار سرد چهار چین و مناق معتدل تا 6 چین علوفه را به همراه دارد.

خصوصیات رقم یونجه همدانی 

اقلیم مناسب یونجه همدانی: سرد و معتدل

ارتفاع یونجه همدانی: 70 تا 80 سانتی متر

تعداد چین یونجه همدانی: 4 تا 6 چبن 

درصد خلوص بذر یونجه همدانی: 99% (سس گیری شده)

قوه نامیه بذر یونجه همدانی95% 

بذر یونجه همدانی 

بذر یونجه رنجر 

بذر یونجه بغدادی 

بذر یونجه نیکشهری 

بذر یونجه مائوپا 

بذر یونجه بمی 

بذر یونجه یزدی 

 بذر قره یونجه 

بذر یونجه اصفهانی 

بذر یونجه یکساله-اسکوتلا

 

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند