.

بذر یونجه همدانی پاکان بذر اصفهان

خصوصیات یونجه همدانی
تماس برای قیمت

 

خصوصیات رقم یونجه همدانی

اقلیم مناسب یونجه همدانی

ارتفاع یونجه همدانی:

تعداد چین یونجه همدانی: 

اندازه برگ ها یونجه همدانی: 

تراکم ساقه و برگ یونجه همدانی: 

درصد خلوص بذر یونجه همدانی: 99% (سس گیری شده)

قوه نامیه بذر یونجه همدانی95% 

بذر یونجه همدانی 

بذر یونجه رنجر 

بذر یونجه بغدادی 

بذر یونجه نیکشهری 

بذر یونجه مائوپا 

بذر یونجه بمی 

بذر یونجه یزدی 

 بذر قره یونجه 

بذر یونجه اصفهانی 

بذر یونجه یکساله-اسکوتلا

 

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند