.

بذر یونجه مائوپا پاکان بذر اصفهان

خصوصیات رقم یونجه مائوپا
تماس برای قیمت

 

خصوصیات رقم یونجه مائوپا

اقلیم مناسب یونجه مائوپا

ارتفاع یونجه مائوپا: 

تعداد چین یونجه مائوپا: 

اندازه برگ های یونجه مائوپا: 

تراکم ساقه و برگ یونجه مائوپا:

درصد خلوص بذر یونجه مائوپا: 99 درصد (سس گیری شده)

قوه نامیه بذر یونجه مائوپا: 95 درصد 

بذر یونجه همدانی 

بذر یونجه رنجر 

بذر یونجه بغدادی 

بذر یونجه نیکشهری 

بذر یونجه مائوپا 

بذر یونجه بمی 

بذر یونجه یزدی 

 بذر قره یونجه 

بذر یونجه اصفهانی 

بذر یونجه یکساله-اسکوتلا

 

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند