.

بذر یونجه رنجر پاکان بذر اصفهان

خصوصیات رقم یونجه رنجر
تماس برای قیمت

 

خصوصیات رقم یونجه رنجر

اقلیم مناسب یونجه رنجر

ارتفاع یونجه رنجر: 

تعداد چین یونجه رنجر: 

اندازه برگ های یونجه رنجر: 

تراکم ساقه و برگ یونجه رنجر: 

درصد خلوص بذر یونجه رنجر: 99% (سس گیری شده)

قوه نامیه بذر یونجه رنجر: 95% 

بذر یونجه همدانی 

بذر یونجه رنجر 

بذر یونجه بغدادی 

بذر یونجه نیکشهری 

بذر یونجه ماوپا 

بذر یونجه بمی 

بذر یونجه یزدی 

 بذر قره یونجه 

بذر یونجه اصفهانی 

بذر یونجه یکساله-اسکوتلا

 

 

 

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند