.

بذر یونجه بمی پاکان بذر اصفهان

خصویات یونجه بمی
تماس برای قیمت

 

خصوصیات رقم یونجه بمی:

 

این یونجه دارای ارتفاع 70 سانتی متر بوده ، خاص مناطق گرم و خشک است و معمولاً برگهای آن شبیه برگهای همدانی بوده ولی تعداد چین آن از همدانی بیشتر است. رقم بمی عملکرد کمتری نسب به همدانی دارد.

 

اقلیم مناسب یونجه بمی: 

ارتفاع یونجه بمی

تعداد چین یونجه بمی:

اندازه برگ ها یونجه بمی:

تراکم ساقه و برگ یونجه بمی:

درصد خلوص بذر یونجه بمی: 99% (سس گیری شده)

قوه نامیه بذر یونجه بمی: 95%

بذر یونجه همدانی

بذر یونجه رنجر

بذر یونجه بغدادی

بذر یونجه نیکشهری

بذر یونجه مائوپا

بذر یونجه بمی

بذر یونجه یزدی

 بذر قره یونجه

بذر یونجه اصفهانی

بذر یونجه یکساله-اسکوتلا

 

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند