.

بذر یونجه بغدادی پاکان بذر اصفهان

خصوصیات رقم یونجه بغدادی
تماس برای قیمت

 

خصوصیات رقم یونجه بغدادی:

اقلیم مناسب یونجه بغدادی: 

تعداد چین یونجه بغدادی:

اندازه برگ ها یونجه بغدادی: 

تراکم ساقه و برگ یونجه بغدادی: 

درصد خلوص بذر یونجه بغدادی: 99% (سس گیری شده)

قوه نامیه بذر یونجه بغدادی: 95%

بذر یونجه همدانی

بذر یونجه رنجر

بذر یونجه بغدادی

بذر یونجه نیکشهری

بذر یونجه مائوپا

بذر یونجه بمی

بذر یونجه یزدی

 بذر قره یونجه

بذر یونجه اصفهانی

بذر یونجه یکساله-اسکوتلا

 

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند