.

بذر یونجه بغدادی پاکان بذر اصفهان

خصوصیات رقم یونجه بغدادی
تماس برای قیمت

 

خصوصیات رقم یونجه بغدادی:

 

یونجه بغدادی از دسته یونجه های گرمسیری است. هنوز واریته های صد در صد خالص آن وجود ندارد. مبدا آن بغداد و عراق بوده است. ارتفاع این گیاه تا 70 تا  75 سانتی متر خواهد بود و معمولاً برگهای آن با ساقه برابر است، ساقه ها نسبتاً ضخیم است و پروتئین آن 2 تا 3% بیشتر از واریته های دیگر است درهرچینحدود 3000 تا 3200 کیلو علوفه خواهد داشت و در مناطقی که دما اجازه دهد از 8 چین تا 10 چین هم علوفه خواهد داد که حدود 24000 تا 30000 کیلو علوفه تولیدخواهد داشت، البته برای مناطق گرم و مرطوب این واریته توصیه می شود.

 

اقلیم مناسب یونجه بغدادی: گرم و مرطوب

تعداد چین یونجه بغدادی: 8 تا 10 چین

درصد خلوص بذر یونجه بغدادی: 99% (سس گیری شده)

قوه نامیه بذر یونجه بغدادی: 95%

بذر یونجه همدانی

بذر یونجه رنجر

بذر یونجه بغدادی

بذر یونجه نیکشهری

بذر یونجه مائوپا

بذر یونجه بمی

بذر یونجه یزدی

 بذر قره یونجه

بذر یونجه اصفهانی

بذر یونجه یکساله-اسکوتلا

 

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند