.

بذر یونجه نیکشهری پاکان بذر اصفهان

خصوصیات رقم یونجه نیکشهری
0/0

 

خصوصیات رقم یونجه نیکشهری 

این یونجه خاص مناطق گرم و خشک است که زمستان های زیر صفر را ندارند. در ایرانشهر، نیک شهر و استان های جنوبی قابل کشت می باشد. معمولاً ارتفاع آن تا 90 سانتی متر می رسد. تعداد چین بالا درحد 10 تا 12 چین و برگ های درشت شاخصه این یونجه است. در هر چین عملکرد آن می تواند تا 3500 کیلو هم بالا برود، البته تغذیه هم بسیار بسیار مهم است و می تواند میزان عملکرد نقش اساسی را ایفا کند.

  

اقلیم مناسب یونجه نیکشهری: گرم و خشک جنوب کشور 

ارتفاع یونجه نیکشهری: حدود 90 سانتی متر 

تعداد چین یونجه نیکشهری: 10 تا 12 چین در سال 

اندازه برگ های یونجه نیکشهری: پهن 

درصد خلوص بذر یونجه نیکشهری: ۹۹٪ (بذر یونجه نیکشهری سس گیری شده) 

قوه نامیه بذر یونجه نیکشهری: ۹۵٪

 

 

 

 

 

بذر یونجه همدانی 

بذر یونجه رنجر 

بذر یونجه بغدادی 

بذر یونجه نیکشهری 

بذر یونجه مائوپا 

بذر یونجه بمی 

بذر یونجه یزدی 

 بذر قره یونجه 

بذر یونجه اصفهانی 

بذر یونجه یکساله-اسکوتلا

 

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند