.

بذر یونجه اصفهانی (رهنانی) پاکان بذر اصفهان

خصوصیات رقم یونجه اصفهانی (یونجه رهنانی)
تماس برای قیمت

 خصوصیات بذر یونجه اصفهانی (یونجه رهنانی)

اقلیم مناسب یونجه اصفهانی: معتدل 

ارتفاع یونجه اصفهانی:

تعداد چین یونجه اصفهانی: 

اندازه برگ های یونجه اصفهانی: 

تراکم ساقه و برگ یونجه اصفهانی: 

درصد خلوص بذر یونجه اصفهانی: 99% (سس گیری شده)

قوه نامیه بذر یونجه اصفهانی: 95%  

بذر یونجه همدانی 

بذر یونجه رنجر 

بذر یونجه بغدادی 

بذر یونجه نیکشهری 

بذر یونجه ماوپا 

بذر یونجه بمی 

بذر یونجه یزدی 

 بذر قره یونجه 

بذر یونجه اصفهانی 

بذر یونجه یکساله-اسکوتلا

 

 

 

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند