.

بذر گل حنا پا کوتاه

0/0

نام علمی گل حنا: Impatiens walleriana

زمان کاشت گل حنا: پاییز و زمستان

زمان گلدهی گل حنا: بهار و تابستان و پاییز

دمای مناسب رشد گل حنا: 16-20 درجه سانتی گراد

نور مناسب گل حنا: نیم سایه - تمام سایه

تکثير گل حنا به دو روش قلمه گيري و کاشت بذر انجام میشود. نشاء اين گل در فصل بهار کاشته می شود و در فصل تابستان این گیاه به گل می رود. دوام گلهای گل حنا تنها يک ماه می باشد. زمانی که این گل حالت پژمردگی پیدا می کند، مي توان گلهاي کامل را چيد تا غنچه هاي جديد قدرت رشد پيدا کرده و گياه حالت شادابی به خود بگیرد. بعضي از گونه هاي حنا دارای گلبرگ مضاعف هستند، اما هنوز مادگي و پرچم و گرده نيز در آنها وجود دارد. با اين قبيل گلها مي شود کار گرده افشاني و تکثير را انجام داد. می توان بين اين گلهاي داراي گلبرگ مضاعف و گلهاي معمولي ۴ گلبرگي عمل گرده افشاني متقاطع انجام داد که در اين حالت به انبوهي از گلها مي رسيم که طبعاً تعدادی از این گلها حالت پرپر پيدا مي کنند.

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند