.

بذر قره یونجه پاکان بذر اصفهان

خصوریات رقم قره یونجه
تماس برای قیمت

 خصوصیات قره یونجه

 

این یونجه مخصوص استان های آذربایجان بوده و در این مناطق دقیقاً نقش یونجه همدانی را بازی می کند. ارتفاع گیاه 70 تا 75 سانتی متر، ساقه و برگ به یک نسبت بوده، ولی رنگ برگهای تیره تراز بقیه یونجه ها می باشد. این یونجه غالباً دارای 4 تا 5 چین بوده و خاص مناطق دیم کاری هم می باشد.

 

اقلیم مناسب قره یونجه: سردسیری و دیم

ارتفاع یونجه قره یونجه:  70 تا 75 سانتی متر

تعداد چین قره یونجه: 4- 5 چین

درصد خلوص بذر قره یونجه: 99% (سس گیری شده)

قوه نامیه بذر  قره یونجه: 95%

 

بذر یونجه همدانی

بذر یونجه رنجر

بذر یونجه بغدادی

بذر یونجه نیکشهری

بذر یونجه مائوپا

بذر یونجه بمی

بذر یونجه یزدی

 بذر قره یونجه

بذر یونجه اصفهانی

بذر یونجه یکساله-اسکوتلا

 

 

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند