.

بذر آگروپایرون اینترمدیوم

0/0

نام علمی: Agropyron intermedium

 

گیاهی چندساله و مرتعی از تیره گندمیان می‌باشد که قادر است در زمین‌های با شوری نسبتا" بالا رشد نماید. این گونه گیاهی، از گونه‌های به نسبت خوشخوراک و پر تولید مرتعی و علوفه‌ای است که به شوری و خشکی مقاوم است.