.

بذر یونجه نیک شهری

فروش بذر یونجه نیکشهری- خصوصیات رقم یونجه نیک شهری
0/0

مقاومت یونجه نیک شهری از یونجه در برابر گرما بیش از سایر ارقام ایرانی است و تا دمای حدود ۵۰ درجه سانتی گراد را بخوبی تحمل می کند ولی در سرمای ۵۰- سانتی گراد از بین می رود. یونجه نیک شهری نیاز آبی و غذایی بالایی دارد و در شرایط خوب زراعی تا ۲۰ تن علوفه خشک نیز می توان تولید کرد.

خصوصیات رقم یونجه نیک شهری

اقلیم مناسب یونجه نیک شهری: گرم و خشک

ارتفاع یونجه نیک شهری: ۱۲۰-۱۰۰ سانتی متر

تعداد چین یونجه نیک شهری: ۲۰-۱۸چین

اندازه برگ های یونجه نیک شهری: درشت و پهن

تراکم ساقه و برگ یونجه نیک شهری: متراکم

درصد خلوص بذر یونجه نیک شهری: ۹۹٪ (بذر یونجه نیک شهری سس گیری شده)

قوه نامیه بذر یونجه نیک شهری: ۹۵٪

زمان کاشت یونجه نیک شهری:

زمان کاشت مناسب یونجه نیک شهری از اواسط اسفند ماه تا اواسط فروردین با رفع خطر سرمای زمستانه و یا از اوایل مهر تا اوایل آبان با فروکش کردن گرمای تابستانه می باشد. به هر حال کشت در اواخر زمستان به نحوی انجام شود که استقرار گیاه در مواجه با گرما با مشکل روبرو نشود. در کشت های اوایل پاییز توجه داشته باشید که قبل از فرا رسیدن سرمای زمستان گیاه رشد کافی را نموده باشد.

خاک مناسب کاشت یونجه نیک شهری:

یونجه در خاک لومی-رسی و یا خاک لومی ریشه دهی خوب و توسعه یافته ای دارد. ولی در خاک های شنی ریشه اصلی یونجه ضعیف شده و از ریشه های فرعی نیز کاسته خواهد شد. از طرف دیگر خاک های رسی بواسطه خطر سله بستن و قطع ریشه های فرعی چندان مناسب کاشت یونجه نیست.

تهیه بستر بذر یونجه نیک شهری:

یونجه نیکشهری برای مدت ۵ تا ۷ سال و حدود ۱۸ چین در سال می تواند مورد استفاده قرار گیرد، لذا دقت در تهیه زمین قبل از کاشت از اهمیت خاصی برخوردار است. عملیات تسطیح زمین از جمله موارد مهمی است که بدلیل کشت کرتی رایج در منطقه ممکن است به آن کمتر توجه شود. تسحیح مناسب عالوه بر کاهش هزینه آبیاری و خسارت های خاشی از غرقابی، پوسیدگی طوقه را بحداقل می رساند. کاهش هزینه های داشت و افزایش تولید ناشی از تسطیح مناسب باعث جبران هزینه های انجام شده خواهد شد.

مصرف کود برای کاشت یونجه نیکشهری:

با توجه به آب و هوای بلوچستان، عمر یونجه نیکشهری به بیش از ۵ سال نیز می رسد. بعلت تعداد چین زیاد چین در سال و تولید علوفه تر مقدار زیادی مواد غذایی از خاک خارج می شود لذا لازم است قبل از کشت نسبت به تقویت خاک اقدام شود. توصیه مصرف کود همیشه بر اساس آزمون خاک باید صورت بگیرد.

الف: کود دامی

کود دامی کامال پوسیده و بدون بذر علف هرز به میزان ۳۰ تا ۴۰ تن در هکتار توصیه می شود تا قبل از کشت به خاک اضافه شود. بدلیل سبک بودن بافت خاک در اغلب مناطق، مصرف کود دامی عالوه بر تقویت خاک، باعث بهبود بافت خاک خواهد شد که به نوبه خود باعث افزایش تولید و طول عمر گیاه می شود.

ب: کودهای شیمیایی:

از آنجایی که کود های فسفات آمونیم و پتاسیم برای چند سال باید نیاز مزرعه یونجه را تامین کند، باید براساس آزمون خاک میزان کود مورد نیاز تعیین گردد و کودهای فسفات آمونیم و پتاسیم و برخی ازکودهای ریز مغذی قبل از کشت به خاک اضافه گردد. با توجه به اینکه این توده بومی به خواب نمی رود، غنی بودن خاک از پتاسیم برای افزایش مقاومت یونجه به سرمای زمستانه بسیار مهم است. همچنین تنش خشکی را بهتر تحمل می کند. باتوجه به اینکه یونجه نیتروژن مورد نیاز خود را توسط باکتریهای موجود در گره های ریشه تثبیت می کند توصیه می شود تا بعد از هر چین مقداری کود ازته مصرف نشود. صرفا مصرف ۲۵ کیلوگرم ازت خالص در هکتار بعد از جوانه زنی و رشد اولیه توصیه میشود . به منظورافزایش کارایی جذب ازت و سبک بودن بافت خاک اگر کود ازت قبل از کاشت اضافه گردد ممکن است شسته شده و از دسترس ریشه خارج شود و اکیدا نباید پس از فعال شدن گره ها کود ازته مصرف نمود. همچنین اهمیت استفاده از گوگرد کمتر از فسفات آمونیوم نمی باشد و توصیه می شود بعد از آزمون خاک و در صورت نیاز حتما استفاده گردد. در سال دوم درصورت بروز علایم کمبود عناصر غذایی، با انجام تجزیه برگ و آزمون خاک، کود مورد نیاز تعیین و توصیه می گردد.

آبیاری یونجه نیک شهری:

با توجه به ریز بودن اندازه بذر یونجه، آبیاری اول و سبز شدن یکنواخت یونجه اهمیت خاصی دارد و کشت جوی و پشته برای هدایت مناسب آب و جلوگیری از غرقابی شدن مهم است. ولی در زمین های شور بهتر است کشت بصورت کرتی انجام و آبیاری شود.

اگر چند روز یونجه در شرایط ماندابی قرار گیرد، پوسیدگی طوقه و ریشه رخ خواهد داد و داشتن یک مزرعه با سطح سبز مناسب عمال غیر ممکن خواهد شد. خسارت غرقابی در شرایط هوای گرم بیشتر خواهد شد. مرطوب نگه داشتن مزرعه پس از کاشت باعث سبز شدن یکنواخت بذور خواهد شد اولین آبیاری پس از برداشت علوفه نیز مهم است. فواصل آبیاری بسته به شرایط آب و هوایی و مرحله رشد گیاه معموال بین ۷ تا ۱۰ روز متغیر است.

میزان برداشت علوفه یونجه نیکشهری:

بر اساس تحقیقات انجام شده در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی بلوچستان، در صورت رعایت اصول داشت و چین برداری مناسب، یونجه نیکشهری ژتانسیل تولید حدود ۱۸ چین در سال را براحتی دارد. برداشت علوفه در بهار و تابستان در فواصل حدود ۲۰ روز و در پاییز و زمستان در فواصل حدود ۳۰ روز انجام می گیرد.

زمان مناسب برای برداشت یونجه نیک شهری:

شاخص ۱۰درصد گلدهی زمان مناسبی برای برداشت یونجه می باشد ولی نه برای همه فصول زیرا در بلوچستان در فصل سرما عملا یونجه به گل نمی رود. لذا بهتر است در بهار و تابستان از شاخص گلدهی و در پاییز و زمستان از شاخص رشد طولی ساقه استفاده نمود. هنگام برداشت لازم است به نحوی انجام گیرد که حداقل از ۱۰ سانتی متر بالای خاک انجام شود. زیرا به خصوص در یونجه نیکشهری، طوقه نزدیک سطح خاک است و کف بر نمودن به طوقه صدمه می رساند و با باقی ماندن حداقل ۱۰ سانتیمتر از ساقه، ضمن حفاظت از طوقه، رشد مجدد یونجه با سرعت بیشتری انجام می شود و طول عمر مفید مزرعه افزایش می یابد.

مراقبت های پس از برداشت علوفه یونجه نیک شهری:

بهتر است علوفه پس از برداشت به مدت یک روز در مزرعه باقی بماند سپس بوسیله بیلر بسته بندی شود. اگر یونجه با رطوبت بالا بسته بندی شود ممکن است کپک بزند و خشک شدن بیش از اندازه یونجه نیز باعث ریزش برگ ها که ارزش غذایی بسیار بالایی دارند می شود.

توجه: برگ های تازه یونجه حاوی ماده ای به نام ساپونین است که ممکن است باعث تلف شدن دام شود لذا چرای مستقیم مزرعه یونجه توسط دام به هیچ وجه توصیه نمی شود و بهتر است رطوبت علوفه پس از برداشت کاهش یابد و سپس تعلیف گردد.

بذر گیری از مزارع یونجه نیک شهری:

بر اساس تحقیقات بهتر است به یونجه فرصت استقرار داد و سپس به بذر گیری اقدام نمود. همچنین اولین چین بهاره را به تولید علوفه و دومین چین بهاره را به تولید بذر اختصاص داد به گونه ای که از اواخر اردیبهشت تا اواسط خرداد حداکثر تعداد گل تولید شود. انجام آبیاری در زمان گلدهی و پر شدن دانه اهمیت فراوانی دارد. با شروع تغییر رنگ علاف ها از سبز به قهوه ای، آبیاری کاملا قطع شود تا شرایط برای خشک شدن کامل غلاف و بوته فراهم گردد. بوته های خشک شده برداشت، خرمن کوبی و بوجاری می شود. پس از آن چین برداری برای برداشت علوفه را تا سال بعد ادامه دهید. بذر یونجه نیکشهری از قیمت بالایی در بازار برخوردار است. بدلیل اینکه برای خارج شدن اندام های جنسی گل که داخل دو گلبرگ محبوس می باشد به باد و یا حشرات نیاز می باشد لذا استقرار ۴ الی ۵ کندوی زنبور عسل به ازای هر هکتار و همچنین تنش جزئی آب در هنگام صد در صد گلدهی باعث تلقیح بیشتر گل ها می شود. اگر امکان تهیه کندو فراهم نبود، با طناب کشی یا جارو زدن گل ها بوسیله برگ درخت خرما تا حدودی می توان مشکل رها سازی اندام های جنسی (تریپینگ) را حل نمود.  

بذر یونجه همدانی 

بذر یونجه رنجر 

بذر یونجه بغدادی 

بذر یونجه نیکشهری 

بذر یونجه مائوپا 

بذر یونجه بمی 

بذر یونجه یزدی 

 بذر قره یونجه 

بذر یونجه اصفهانی 

بذر یونجه یکساله-اسکوتلا

 

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند