.

بذر یونجه نیکشهری پاکان بذر اصفهان

خصوصیات رقم یونجه نیکشهری
0/0

 

 

خصوصیات رقم یونجه نیکشهری

 

اقلیم مناسب یونجه نیکشهری

 

ارتفاع یونجه نیکشهری

 

تعداد چین یونجه نیکشهری: 

 

اندازه برگ های یونجه نیکشهری: 

 

تراکم ساقه و برگ یونجه نیکشهری: 

 

درصد خلوص بذر یونجه نیکشهری: ۹۹٪ (بذر یونجه نیکشهری سس گیری شده)

 

قوه نامیه بذر یونجه نیکشهری: ۹۵٪

 

 

 

 

 

بذر یونجه همدانی 

بذر یونجه رنجر 

بذر یونجه بغدادی 

بذر یونجه نیکشهری 

بذر یونجه مائوپا 

بذر یونجه بمی 

بذر یونجه یزدی 

 بذر قره یونجه 

بذر یونجه اصفهانی 

بذر یونجه یکساله-اسکوتلا

 

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند