.

بذر هویج پروسید

0/0
درصد خلوص بذر هویج پروسید: 95 درصد
درصد قوه نامیه بذر هویج پروسید: 98 درصد
 پروسید هلند
 قوطی
 500 گرمی