.

بذر هویج نانتس پوپ هلند

0/0
 پوپ هلند
 قوطی
 500 گرمی
خصوصیات هویج استاندارد رقم NANTES عبارتند از:
طول دوره رسیدگی حدود ۱۰۰ روز
اندازه ریشه ۱۸-۲۲ سانتی متر، رنگ ریشه نارنجی
بوته قوی و انبارداری خوب