.

بذر هویج نانتس سایس

0/0

دردص خلوص بذر: 100 درصد

درصد قوه نامیه بذر: 85 درصد

ضد عفونی شده با سم selest 480fs

خصوصیات هویج استاندارد رقم NANTES عبارتند از:
طول دوره رسیدگی حدود ۱۰۰ روز
اندازه ریشه ۱۸-۲۲ سانتی متر، رنگ ریشه نارنجی
بوته قوی و انبارداری خوب