.

بذر ماشک گل خوشه ای

0/0

نام علمی ماشک گل خوشه ای: Vicia villosa 

درصد خلوص بذر ماشک گل خوشه ای: ۹۹ درصد

درصد قوه نامیه بذر ماشک گل خوشه ای: ۹۳ درصد

ماشک گل خوشه ای گونه ای یک ساله با ساقه ی بلند به ارتفاع ۸۰-۴۰ سانتی متر و برگ های شانه ای متشکل از دو تا پنج جفت برگچه است.برگچه ها به شکل تخم مرغی  وارونه و به حالت متقابل با حاشیه صاف و نوک تیز دیده می شوند.برگچه انتهایی به پیچک تبدیل شده و معمولا به حالت منشعب دیده می شود.این گیاه از پیچک جهت پیچیدن به ساقه گیاه مجاور استفاده می کنند.اولین جفت برگ های ماشک معمولی بلند و باریک و دارای انتهای تیز هستند.گل ها به صورت منفرد یا چند تایی از جوانه های محور برگی منشعب شده و گلبرگ ها به رنگ متمایل به بنفش دیده می شوند.گل ها توسط زنبور عسل بیشتر مورد بازدید قرار می گیرند و گیاه عسل دهنده خوبی است.نیام کرک دار و حاوی ۱۲-۴ بذر کروی و کوچک با ناف باریک است تکثیر ماشک گل خوشه ای به روش جنسی و توسط بذر انجام می گیرد. این گیاه دارای خصوصیات علوفه ای بسیار خوش خوراک است و به عنوان یک گیاه علوفه ای زراعت می شود. ولی در عین حال به عنوان یک علف هرز در اراضی بایر مراتع و باغات و مزارعی نظیر غلات و گیاهان علوفه ای به چشم می خورد. ماشک معمولی در استان های شمالی کشور آذربایجان لرستان همدان و به صورت پراکنده در سایر مناطق کشور رشد می کند.دانه های این گیاه حاوی ترکیباتی تحت نام ویسین و ویسیانین است که در سنتز داروهای  گیاهی موثر در رفع التهابات پوستی به کار می رود.