.

بذر ماشک لامعی

0/0

نام علمی ماشک لامعی: Vicia panonica 

معرفی ماشک لامعی

ماشــک لامعــی یکــی از گونــه هــای یــک ســالۀ خانــواده لگومینـوز اسـت و هماننـد سـایر گیاهـان ایـن خانـواده موجـب اصـاح و تقویـت خـاک مـی شـود و نیتـروژن را در خـاک تثبیت مــی کنــد. ماشــک لامعــی بــه دلیــل داشــتن عملکــرد بــالا، خـوش خوراکـی و کیفیـت بـاالی علوفـه مـی توانـد در تغذیـۀ دام هـای منطقـه مؤثـر باشـد. مـی تـوان کشـت ماشـک لامعـی را جایگزیـن آیـش زمیـن کـرد. ایـن کار نـه تنهـا باعـث کاهـش سـطح کشـت غـلات نمـی شـود، بلکـه از کشـت هرسـالۀ گنـدم در یـک زمیـن (کـه بـه دلیـل نبـود گیـاه مناسـب بـرای تنـاوب بـا آن در برخـی مناطـق بـه اجبـار رواج یافتـه اسـت) جلوگیـری مــی کنــد. از ایــن رو، معرفــی رقــم مناســب از گونــۀ لامعــی جهـت کشـت پاییـزه مـی توانـد گامـی بسـیار مهـم در توسـعۀ شکل 1 -کشاورزی از نوع تلفیق دام و زراعت ماشک لامعی، مناسب کشت پاییزه در دیمزارهای سردسیر و معتدل سرد 4 کشـاورزی پایـدار در دیمزارهـای معتـدل و سـرد کشـور باشـد، زیـرا بـه حفـظ منابـع و اقتصـادی بـودن تولیـد کمـک مـی کنـد. معرفـی ارقـام جدیـد بـه منظـور افزایـش تولیـد علوفـه، افزایـش تنــوع ارقــام و ضــرورت مقابلــه بــا تغییــر اقلیــم از نیازهــای اساسـی اسـت.

مشخصات:

میانگین عملکرد علوفه: 3900 کیلوگرم در هکتار

رنگ گل ها: ارغوانی

تعداد روز تا گلدهی: 220 روز

رنگ دانه: سیاه متوسط

درصد پروتئین علوفه: 16 درصد

در مزرعـه هـای تکثیـر بـذر، فاصلـۀ ردیـف هـای کشـت بهتـر اسـت 50 سـانتی متـر یـا دو ردیـف 25 و یـک ردیـف 50 سـانتی متـری در نظـر گرفتـه شـود تـا امـکان ورود بـه مزرعـه بـا تراکتـور فراهـم شـود و بـا عملیـات کولتیواتــور بیــن ردیــف هــا بتــوان علــف هــای هــرز را کنتــرل کــرد. جهــت مبــارزه بــا بقایــای غــات در مزرعــۀ تولیــد بــذر ماشـک، اسـتفاده از علـف کـش باریـک بـرگ نظیـر سـوپرگاالنت در مرحلـۀ گیاهـک بـه میـزان 2 در هـزار کافـی اسـت