.

بذر قره یونجه پاکان بذر اصفهان

خصوریات رقم قره یونجه
تماس برای قیمت

 خصوصیات قره یونجه

اصلی ترین مرکز کشت قره یونجه استان های آذربایجان غربی و شرقی می باشد. این رقم از یونجه در برابر سرما مقاوم بوده و برای کشت بصورت یونجه یکساله و حتی دیم در مناطق سردسیر بخصوص استان های آذربایجان غربی و شرقی مناسب می باشد.

اقلیم مناسب قره یونجه: سردسیری و دیم

ارتفاع یونجه قره یونجه:

تعداد چین قره یونجه: 

اندازه برگ ها قره یونجه: 

تراکم ساقه و برگ قره یونجه: 

درصد خلوص بذر قره یونجه: 99% (سس گیری شده)

قوه نامیه بذر  قره یونجه: 95%

بذر یونجه همدانی

بذر یونجه رنجر

بذر یونجه بغدادی

بذر یونجه نیکشهری

بذر یونجه مائوپا

بذر یونجه بمی

بذر یونجه یزدی

 بذر قره یونجه

بذر یونجه اصفهانی

بذر یونجه یکساله-اسکوتلا

 

 

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند