.

بذر درمنه كوهي

0/0

نام علمی درمنه کوهی: Artemisia aucher

درصد خلوص بذر درمنه کوهی: 97%

درصد قوه نامیه بذر درمنه کوهی: 90%

وزن هزاردانه بذر درمنه کوهی: 0/37 گرم

 

 

 

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند