.

بذر بومادران کوهی

0/0

نام علمی: Achillea  vermicularis

نکاتی چند در ارتباط با گیاه بومادران

1- بومادران در طول رویش به اوضاع اقلیمی خاصی نیاز ندارد و تقریبا در هر اقلیمی می روید اما در مناطق گرم و آفتابی گلهای بیشتری تولید می کند .2-  خاکهای سبک شنی برای کشت این گیاه مناسب می باشد .

نحوه آماده سازی زمین اصلی و نهاده های مورد نیاز کاشت بومادران:

1- 50ـ80 کیلو گرم در هکتار اکسید فسفر در فصل پاییز هنگام شخم.
2- 50ـ80 کیلو گرم در هکتار اکسید پتاس در فصل پاییز هنگام شخم

3-  40-60 کیلو گرم در هکتار ازت در 3 مرحله :الفـ: در هنگام شخم. ب: بصورت سرک(2مرحله).در فصل پاییز پس از افزودن نهاده های فوق با شخم مناسبی به عمق 20ـ25 سانتیمتری خاک فرستاده وسپس با عملیات دیسک نهاده ها را بطور یکنواخت در سطح زمین پخش می کنیم و در زمان کاشت نشآ ها ؛ پس از شکستن سله ها و خرد کردن کلوخها زمین را برای کشت نشآها آماده می کنیم.

تاریخ و فواصل کاشت

1- کشت مستقیم : زمان مناسب برای کشت مستقیم گیاه در زمین اصلی ، اواخر تابستان – اوایل پاییز است . در این روش بذرها در ردیفهایی به فاصله 40 تا 50 سانتیمتر در زمین اصلی کشت می شوند . برای هر هکتار زمین ، 2 تا 3 کیلوگرم بذر نیاز است

 2- کشت غیر مستقیم گیاه بومادران که بشرح ذیل می باشد :

 الف: آماده سازی بستر بذر: بستر مناسب جهت کشت بذر بومادران ؛خاکی کاملآ هوموسی میباشد که حتی الامکان عاری از علفهای هرز بوده وبه عمق 15سانتیمتر تهیه گردد. ضمنآقبل از عملیات کشت می بایست سطح بستر خزانه به منظور تراکم مطلوبتر خاک ؛غلطک مناسبی زده شود.

ب :تاریخ کاشت: زمان مناسب برای کاشت غیر مستقیم اوایل بهار در خزانة هوای آزاد میباشد.

ج : روش کاشت: بذور بومادران را می بایست با نسبت 5 به 1 با ماسة بادی نرم مخلوط کرده و در ردیفهایی به فاصله 15تا20سانتیمتر در خزانه هوای ازاد کشت می شوند عمق بذور در موقع کاشت نباید بیشتر از 0.5سانتیمتر باشد .

د : عملیات مراقبت و نگهداری در خزانه: آبیاری منظم. وجین مرتب علفهای هرز سطح خزانه.

 ه: زمان مناسب جهت انتقال نشاء وفواصل مناسب جهت کشت نشاء در زمین اصلی : فصل پاییز زمان مناسبی جهت انتقال نشاءها به زمین اصلی می باشد بطوریکه نشاءها در زمین اصلی در ردیفهایی به فاصله 60 سانتیمتر و فاصله دو بوته در طول ردیف 25ـ30 سانتیمتر کشت می شوند .

 مراحل داشت در زمین اصلی- وجین مرتب علفهای هرز- آبیاری کافی و منظم با توجه به شرایط آب و هوایی - منطقه مبارزه با آفات و بیماریها

 عملیات برداشت بومادران چنانچه گیاهان بطور غیر مستقیم کشت و در فصل پاییز به زمین اصلی منتقل شده باشند ، یکسال پس از کاشت (از سال دوم ) به گل می نشینند و می توان محصول را برداشت کرد . و چنانچه گیاهان بطور مستقیم کشت شده باشند ، محصول از سال سوم قابل برداشت است. مرحله گلدهی بومادران بهترین زمان ممکن برای برداشت گلها و پیکر رویشی بومادران است . هنگام جمع آوری گلها ، باید آنها را همراه با دمگل به طول 3 تا 4 سانتیمتر برداشت کرد . اندامهای برداشت شده بومادران را می توان در سایه یا با استفاده از خشک کنهای الکتریکی در دمای 30 تا 40 سانتیگراد خشک کرد . گلها و برگها

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند