.

بذر بامیه پاکان بذر

فروش بذر بامیه پاکان بذر
0/0

فصل کاشت بامیه: بهار

وزن بسته بندی: 18 گرم

قوه نامیه بذر بامیه: 90 درصد

خلوص بذر بامیه: 99 درصد

عمق لازم برای کاشت بامیه: 3 تا 5 برابر ضخامت بذر

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند