.

بذر استیپا بارباتا

0/0

نام علمی: Stipa barbata

 

دركشور ايران 19 گونه (Stipa) ازجنس استيپا Stipa barbata رويش داردكه ازاين تعداد پراكنش گونه قابل مقايسه بابقيه نبوده و سطح وسيعي از مراتع كشور به ويژه دامنه ها و شيبهاي كوهستاني مناطق خشك را پوشش ميدهد . از این گياه به عنوان يكي از مهمترين گندميان علوفه اي مناسب جهت احياي مناطق خشك یاد شده است. اين گياه ضمن برخورداري از ساختار خاص ريشها، قادر است به خوبي در رويشگاه هاي خشك استقرار يافته و شرايط خشك و شكننده اين مناطق را تحمل كند.

 

 

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند